Course Duration :

1-08-2020 to 1-08-2021

About this Course

श्रीमद्वरदराजाचार्यविरचितः लघुसिद्धान्तकौमुदीग्रन्थः व्याकरणशास्त्रप्रविविक्षूणां अतिमुख्यः सरलः च ग्रन्थो भवति। तदयं ग्रन्थः अस्मत्कलाशालायां 2019 वत्सरस्य नवम्बर् – मासे प्रचालिते अखिलभारतीयप्रशिक्षणवर्गे पाठ्यग्रन्थः असीत् यत्र विभिन्नेभ्यः प्रान्तेभ्यः महान्तो विद्वांसः अस्मत्कलाशालीयाश्च विद्वांसः सत्राध्यापकत्वेन कार्यक्रमस्य शोभां समवर्धयन्। तेषामेव सत्राणां चलचित्रमुद्रणात्मको भवत्ययं पाठ्यक्रमः सर्वेषां हिताय जालपुटे पाठ्यक्रमरूपेण प्रकाश्यते ।

प्रशिक्षणवर्गत्वादेव ग्रन्थेस्मिन् समयनिर्बन्धानुसारम् अस्पृष्टाः अपि अंशाः भवन्त्येवेति ज्ञेयम् ।

Course Materials

Modules

Register user only access this module.

Announcements

There are currently no announcements made in this course.

Additional Resources

Currently no Document made in this course.